Всеки, който казва, че има само един живот явно не знае как да чете книги.

Всеки, който казва, че има само един живот явно не знае как да чете книги.

понеделник, 22 август 2016 г.

Категорията AP

Прилагателното име е изменяема, пълнозначна дума, с която се назовават качества, признаци, свойства или състояния на предмета. Прилагателните имена се съгласуват по род и число със съществителното име, което поясняват.
Видове прилагателни имена
Според значението си прилагателните имена се делят на:
- качествени – назовават цветове (червен, син, жълт, розов), вкусове (солен, сладък, горчив), размери (голям, малък, огромен, дребен, едър), физически свойства (силен, здрав), интелектуални качества (интелигентен, умен, образован) и др.  
- относителни – назовават вещества (дървен, метален), принадлежност (бащин, български), предназначение (учебен, превозен) и др.
Според словообразуването си прилагателните имена се делят на:
- производни – образуват се от други думи (силен, дървен)
- непроизводни – не се образуват от други думи (нов, стар, слаб, прост)
Според структурата си прилагателните имена се делят на:
- прости – с една коренна морфема (нов, слаб)
- сложни – с повече от една коренна морфема (стогодишен, тримесечен, високоскоростен)
Образуване на прилагателните имена
От други думи, чрез прибавянето на наставки (суфикси), се образуват прилагателни имена. В българския език за образуването на прилагателни имена най-често срещаните наставки са следните:
-ив/-лив         красив, работлив, отзивчив, мързелив, справедлив
-ав/ -яв          хубав, грапав, русоляв
-кав    сладникав, лепкав
-ат       крилат
-ит      упорит
-овит  страховит, ветровит
-овен  духовен, дъждовен, книжовен
-ов      правов
-телен/-ателен          старателен, състрадателен
-ев       Ботев
-ов      нов, Иванов
-овен/-евен    любовен, съдбовен, душевен
-ин      мамин
-ен       особен, здравен, вътрешен, капризен
-(е)н       стран(е)н, странна…
-илен  обилен
-ален  нормлен
-ителен/-ателен        отоплителен, състезателен
С помощта на представите въз-, пре-, а-, анти-  също могат да се образуват прилагателни имена (преувеличен, премъдър, възкисел, аморален, антинароден). При образуването на прилагателните имена настъпват някои от следните звукови промени:
- промяна на -я в -е (бял, бяла, бяло, бели; голям, голяма, голямо, големи)
- изпадане на е или ъ в края на думата (бавен, бавна, бавно, бавни; добър, добра, добро, добри; )

-  е се променя в й след гласна (боен, бойна, бойно, бойни; строен, стройна, стройно, стройни)  

Няма коментари:

Публикуване на коментар