Всеки, който казва, че има само един живот явно не знае как да чете книги.

Всеки, който казва, че има само един живот явно не знае как да чете книги.

четвъртък, 20 август 2015 г.

11. Принципи на обучението

Принцип означава основно положение, изходен пункт, предпоставка на някаква теория, основополагаща начало. Дидактическите принципи за такива ръководни положения, които се отнасят до процеса на обучението и се разпространяват върху всички учебни предмети. Закономерностите са главното основание на принципите на обучението. В закономерностите обучението се описва такова, каквото то протича в действителност.
Принципите трябва да се разглеждат като положения и изисквания, които могат и трябва да се операционализират дидактически. Дидактическите принципи са основни, те не са опора за теорията и практиката на обучението, а са част от тази теория и йерархически изпълняват функции.

Принцип за нагледност.

Обогатяване и разширяване на сетивния опит на учениците, в уточняването на сетивните им представи и развитието на наблюдателността. Нагледността може да играе и отрицателна роля в процеса на обучението, защото при формирането на понятия е възможно да отклонява вниманието от съществените признаци и да води към погрешни обобщения. Помага за разбиране на връзката между научните знания и житейската практика. Облекчава процеса на усвояване на знанията. Отразява многообразието на явленията. Мотивация. Видове: предметнообразна, словеснообразна, условно изобразителна, динамична.

Принцип за съзнателност

Задълбочено познаване на фактите, определенията и законите, дълбоко осмисляне на изводите и обобщенията с умението правилно да се изразява собствената мисъл в речта, превръщане на знанията в убеждения и умение самостоятелно да се използват в практиката.
Задачи на учителя:
  • отделя и обобщава съществените признаци;
  • сравняване, анализиране и синтезиране;
  • използване на дедуктивен подход;
  • разяснява целите и задачите;
  • разглежда важни проблеми на живота;
  • разкрива перспективите;
  • съобщава най-новите постижения;
  • подготвя за активно възприемане.

Принцип за активност на ученика

Познавателната дейност се състои в отразително-преобразуващото отношение на ученика към обекта на познанието. Активността се разглежда още като качество на дейността на ученика. Особености: личен опит, самостоятелно овладяване на знания, засилване ролята на учителя.Принцип за достъпност

Под достъпност се разбира съответствието между съдържанието и методите на обучението и възрастовите особености на учащите се, което дава възможност знанията, уменията и навиците да се усвояват с нормално напрежение на силите. Обучението трябва да се ориентира към зоната на най-близкото развитие, т.е утрешния ден. Дидактически правила за достъпност: от лекото към трудното, от известното към неизвестното, от простото към сложното, от близкото към далечното.

Принцип за системност

Усвояването на знанията, уменията и навиците в определена логическа връзка, в която водещо значение имат съществените признаци на предметите и явленията, и тяхната съвкупност представлява цялостно образуване или система. Пътища за реализиране на системността: предметна учебна система, държавни документи с образователно съдържание, връзки между предметите, класификация и сравнение, изложение на учителя, уроци за повторение.

Принцип за трайност на знанията

Изисква се усвояването им да се отличава със задълбоченост и трайност; учениците да могат да възпроизвеждат същественото от изучения материал в различни ситуации. Това са процеси на паметта, мисловните, емоционалните и волевите компоненти. Това има значение за развитието на всички страни на личността.

Принцип за индивидуален подход

Изучаване и съобразяване с индивидуалните особености на всеки ученик с цел максимално развитие на положителните му особености и отстраняване на отрицателните. Повишаване на учебната му работа и разцвет на творческите им способности.


Няма коментари:

Публикуване на коментар